مشخصات پروژه

  • نوع پروژه: قطار سریع السیر شهری ونکوور
  • کارفرما: وزارت راه استان بریتیش کلمبیا
  • زمان پروژه: 2012 تا 2015

قطار سریع السیر شهری ونکوور

این قطار شهری به طول 11 کیلومتر، قسمتی روی زمین و قسمتی زیر زمین (تونل) دو شهر اطراف ونکوور را به هم متصی میکند. مسیر مورد نظر شامل مناطقی با زمین شناسی های مختلف و خاکهای متفاوتی هست که لجن؛، رس نرم، خاک نباتی، ماسه روانگرا و ... تشکیل شده است. قسمتهایی از این پروژه بر روی شمعهای بتنی به قطر 3 متر و عمق 25 تا 40 متر بنا شده است. قسمتهای دیگر پروژه عملیات بهسازی خاک انجام شده (تثبیت خاک) تا در برابر روانگرایی خاک زیر قطار مقاوم باشد. علیرضا مهندس ارشد و مدیر طراحی ژئوتکنیک قسمت بزرگی از این پروژه بوده است.