مشخصات پروژه

  • نوع پروژه: مرکز ورزشی تفریحی
  • کارفرما: شهرداری شهر Surrey
  • زمان پروژه: 2016 تا 2018
  • اطلاعات بیشتر: www.surrey.ca

ساختمان مرکز تفریحی ورزشی شمال شهر سوری

خاک منطقه مورد نظر حاوی 3 تا 4 متر خاک دستی و بین 30 تا 35 متر خاک لجنی (خاک نباتی بسیار نرم) میباشد که از دیدگاه طراحی فونداسیون، چالشهای بسیاری را به دنبال دارد. شمعهای لوله ای فولادی به طول 30 تا 40 متر و شمعهای کوتاه بتنی برای پایدارسازی ساختمان مورد نظر اجرا شده اند. علیرضا مدیر پروژه طراحی ژئوتکنیک این پروژه بوده است