مشخصات پروژه

  • نوع پروژه: ساختمان مرکز مدیریت و درمانگاه
  • کارفرما: مجموعه بومیان منطقه تسلای واتوث
  • زمان پروژه: 2015 تا 2017

ساختمان مرکز مدیریت و درمانگاه

منطقه مورد نظر برای بیش از 40 سال مرکز دفن خاک دستی بوده است. بیش از 50 هزار مترمکعب خاک دستی از منطقه مورد نظر خاکبرداری شده و 5 هزار متر مکعب خاکریز مهندسی اجرا شد تا ساختمان قابل ساخت باشد. شیب زمین در قسمت جنوب این ساختمان شامل 10 متر خاک دستی است که با نصب بیش از 70 ریزشمع، پانلهای خورشیدی متعددی روی آن نصب شده است. علیرضا مدیر پروژه طراحی ژئوتکنیک و مدیر قرارداد خاکبرداری و خاکریزی این پروژه بوده است.