پروژه ها

این صفحه حاوی لیست کوچکی است از گزیده پروژه ها و دستاوردهای کاری من در طی بیش از دو دهه اخیر

  • همه
  • پروژه ها (ایران)
  • پروژه ها (کانادا)
  • نرم افزارها
نرم افزارهای مهندسی نووتک کانادا
نرم افزارهای مهندسی نووتک ایران
مرکز ورزشی تفریحی
ساختمان مرکز مدیریت و درمانگاه
قطار سریع السیر شهری ونکوور